VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI TROLL CD s.r.o. PRO PRODUKCI REKLAMNÍCH DÁRKOVÝCH KRABIC Truckbox®

  • ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti produkce reklamních dárkových krabic Truckbox® včetně souvisejících služeb (fotografické a grafické práce, dopravné, kompletační služby) mezi společností Troll CD s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující"). Kupní smlouvou se pro účely těchto VOP rozumí závazná písemná objednávka kupujícího písemně potvrzená prodávajícím a kupující vyslovuje svůj souhlas s VOP prodávajícího zasláním závazné písemné objednávky elektronickou poštou nebo jejím podepsáním v sídle prodávajícího. Použití VOP kupujícího, i když jsou kupujícím připojeny k jeho objednávce, není přípustné.

Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí podnikatel, který při uzavření kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Prodávající:

Troll CD s. r. o. se sídlem Pšenčíkova 677/18, 142 00 Praha 4-Kamýk, Česká republika, IČO: 25605925, DIČ: CZ25605925. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54227.

Kupující:

Právnická či podnikající fyzická osoba, která si objednala u prodávajícího služby nebo zboží.

  • OCHRANA INFORMACÍ, IDENTIFIKAČNÍCH A OSOBNÍCH DAT

Kupující dobrovolně poskytuje své identifikační a osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající neposkytne takto získané údaje třetím osobám vyjma dopravců zboží za účelem řádného doručení reklamních dárkových krabic Truckbox® a dále svým obchodním partnerům, a to pouze k případnému obstarání kooperace produkce reklamních dárkových krabic Truckbox® požadované kupujícím. Není-li smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, platí, že prodávající je oprávněn uvést referenci o realizované zakázce při výkonu své podnikatelské činnosti, a to bez uvedení sjednané kupní ceny.

  • OBJEDNÁVÁNÍ

Objednávat produkci reklamních dárkových krabic Truckbox® včetně souvisejících služeb u prodávajícího lze:

• elektronickou poštou,

• osobně (sepsání objednávky v sídle prodávajícího).


Závazná objednávka musí obsahovat následující údaje:

• jméno (název firmy) a adresu (sídlo) kupujícího,

• IČ a DIČ, je-li kupující registrován jako plátce DPH,

• specifikaci reklamních dárkových krabic Truckbox a souvisejících služeb,

• rozsah a množství reklamních dárkových krabic Truckbox a souvisejících služeb,

• cenu reklamních dárkových krabic Truckbox a souvisejících služeb,

• termín a způsob dodání reklamních dárkových krabic Truckbox a souvisejících služeb,

• dodací adresu,

• jméno a podpis osoby oprávněné objednávat reklamní dárkové krabice Truckbox a

a související služby.

Prodávající potvrdí přijatou závaznou objednávku včetně dohodnuté ceny a dodacího termínu. Objednávka, zaslaná kupujícím a potvrzená prodávajícím, se stává závaznou pro obě strany. Odstoupení od závazné objednávky se řídí podmínkami v odstavci IV.

  • ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

Obě strany mohou odstoupit od závazné objednávky v případě podstatného porušení jejího obsahu ve smyslu ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Prodávající může dále odstoupit od závazné objednávky především z důvodů:

• existence neuhrazených závazků kupujícího po lhůtě splatnosti vůči prodávajícímu

• vstup kupujícího do likvidace nebo zahájení insolvenčního řízení.

Kupující může dále odstoupit od závazné objednávky bez zavinění prodávajícího pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše činí k okamžiku zrušení objednávky 100% z celkové ceny již vyrobených reklamních dárkových krabic Truckbox® a 100% z celkové ceny již poskytnutých souvisejících služeb .

  • CENA

Aktuální a platné ceny reklamních dárkových krabic Truckbox® a souvisejících služeb jsou uvedeny na www.truckbox.cz a www.truck-box.eu a to včetně množstevních rabatů. Kalkulace cen na nestandardní a zakázkové výrobky je platná maximálně 30 dní od data zaslání nabídky, není-li uvedeno jinak v nabídce. Uvedené ceny jsou bez DPH. Všechny ceny jsou smluvní.

  • DODACÍ PODMÍNKY

Při objednání lze sjednat tyto dodací podmínky:

• osobní odběr v sídle prodávajícího,

• zaslání přepravní službou po ČR a zemí EU,

• zaslání přepravní službou mimo země EU. Cena přepravného a dodací lhůta je kalkulována vždy individuálně pro každou zásilku.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu a obsahu) podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem na adresu truckbox@truckbox.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok. Za dodání reklamních dárkových krabic Truckbox® a souvisejících služeb se považuje jejich převzetí dopravcem nebo oprávněnou osobou kupujícího.

Kupující je povinen přijmout reklamní dárkové krabice Truckbox® i před dobou dodání stanovenou v závazné objednávce v termínu uvedeném ve výzvě prodávajícího. Strany nejsou odpovědny za prodlení s plněním či nesplnění povinnosti podle závazné objednávky nebo za škody, pokud toto prodlení či nesplnění bylo způsobeno vyšší mocí. Zásahem vyšší moci se rozumí zejména silné sněhové či jiné bouře, povodně, potopy a jiné přírodní katastrofy, nesjízdné komunikace, dlouhodobé přerušení dodávky energií, teroristické činy nebo jejich nebezpečí, občanské nepokoje, rozhodnutí správních orgánů či jiný podobný stav. Vlastnické právo k reklamním dárkovým krabicím Truckbox® nabývá kupující okamžikem úhrady jejich kupní ceny v plné výši. Nebezpečí škody na reklamních dárkových krabicích Truckbox® přechází na kupujícího v okamžiku jejich dodání kupujícímu.

  • PLATEBNÍ PODMÍNKY

Při objednání lze sjednat tyto platební podmínky:

• platbu bankovním převodem před převzetím zboží,

• platbu bankovním převodem se splatností.

Prodávající je oprávněn vyžadovat zálohovou platbu na kupní cenu zboží do výše 100% hodnoty objednávky. Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura (daňový doklad), kterou vystavuje prodávající a kterou zašle či předá kupujícímu.

Není-li kupujícím výslovně požadováno fyzické zaslání tištěné faktury, zasílá prodávající fakturu (daňový doklad) elektronicky na e-mail osoby, která zboží objednává, či jiný email, na kterém se smluvní strany dohodnou.

Oprávnění fakturovat kupní cenu kupujícímu vzniká prodávajícímu dnem odebrání zboží nebo jeho předáním k přepravě.

Nebude-li v závazné objednávce ujednáno jinak, je faktura splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání zboží. Smluvní pokuta v případě nedodržení splatnosti faktury je 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

  • ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Není-li při objednávce dohodnuto jinak, prodávající poskytuje standardně záruku 1 rok. Vady v kvalitě a množství, které mohou být podle povahy zjištěny okamžitě při převzetí, oznámí kupující prodávajícímu do 10 dní od převzetí zboží. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Případné skryté vady oznámí kupující prodávajícímu do 5 dnů od okamžiku jejich zjištění. Prodávající zaručuje technickou úroveň, kvalitu a funkční spolehlivost. Reklamní dárkové krabice Truckbox®,

jejichž vady je kupující při splnění shora uvedených podmínek oprávněn reklamovat, zasílá na výzvu prodávajícího - po předchozím oznámení vad (reklamací) - k posouzení na oprávněnost reklamace prodávajícímu. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. V případě, že bude reklamace uznána prodávajícím jako oprávněná, má kupující právo na poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny zboží, prohlásí-li prodávající, že není účelné zboží opravit. Výše slevy bude prodávajícím stanovena s ohledem na povahu vad a jejich vliv na užití zboží. Reklamované vady musí kupující doložit minimálně 5% celkového počtu dodaného zboží, které obsahují stejnou reklamovanou vadu. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a vady vzniklé nešetrným nakládáním či použití k jiným, než obvyklým účelům. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží a za případné škody kupujícímu při a v souvislosti s plněním zakázky pouze a jen do výše plnění, které uhradil kupující prodávajícímu za dané zboží včetně DPH. Kupující bere na vědomí, že bez tohoto ujednání by prodávající kupní smlouvu s kupujícím nikdy neuzavřel a neměl by na jejím plnění zájem.

  • OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškeré výsledky fotografických, grafických a textařských služeb, návrhy grafických vizualizací potisku reklamních dárkových krabic Truckbox® včetně finální grafiky potisku zpracovaných prodávajícím pro kupujícího a kupujícím písemně odsouhlasené a dále pak konstrukční řešení propagačních dárkových kazet (jež je chráněno Užitným vzorem) jsou duševním vlastnictvím prodávajícího chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez výslovného písemného a předchozího svolení prodávajícího s nimi nelze nijak nakládat a zejména je nelze dát v žádném případě k dispozici či umožnit jejich dispozici třetí straně.

Prodávající může na vyžádání poskytnout kupujícímu za úhradu dle ceníku odpovídající šablonu reklamních dárkových krabic Truckbox® a to jen a pouze za účelem grafického zpracování potisku reklamních dárkových krabic Truckbox® grafikem kupujícího. Další užití šablony mimo danou zakázku kupujícího nebo její užití jiným subjektem než kupujícím není bez výslovného souhlasu prodávajícího dovoleno.

  • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP jsou platné a účinné dnem jejich podpisu kupujícím nebo dnem, kdy s nimi kupující projeví souhlas při uzavření kupní smlouvy (tj. zasláním závazné objednávky, zasláním podkladů apod.) a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Tyto VOP mohou být doplněny nebo změněny pouze písemným dodatkem ke kupní smlouvě. Bude-li některé ustanovení VOP či kupní smlouvy prohlášeno za neplatné, jsou ostatní ustanovení nadále platná, lze-li je oddělit. Smluvní strany se zavazují, že dotčené ustanovení nahradí platným ustanovením obdobného obsahu. Tyto VOP a kupní smlouva se řídí zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění a dále pak právním řádem České republiky.

V Praze dne 1.1.2021

Troll CD s.r.o.